Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2015eko urria  
 

Azken berriak | Novedades

 

Jardunaldia: 'Gazteentzako etxebizitza, lana eta ikasketei buruzko on-line orientazioa'

Jardunaldia azaroaren 23an izango da Bilbon, Eusko Jaurlaritzak duen Bizkaiko Ordezkaritzaren areto nagusian. Laster eskuragarri izango duzue informazio guztia.

Jornada: 'Orientación online sobre Estudios, Trabajo y Vivienda para jóvenes'

La jornada será el 23 de noviembre en el salón de actos de la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao. Pronto estará disponible toda la información.

 
 

 

'Gazteak eta parte-hartze soziala Euskadin' ikerketaren emaitza nagusiak

Ikerketaren arabera Euskadiko gazteen erdiek baino gehixeagok parte-hartze sozial altua edo ertaina dute. Ikerketaren emaitza nagusiak.

'Juventud y participación social en Euskadi'. Avance de datos

Según el estudio más de la mitad de la juventud vasca tiene un nivel de participación social alto o medio. Presentamos un avance de los datos más destacados de esta investigación.

 

'Nerabeen bikote harremanetako bortxaren prebentzioa' ikastaroaren bigarren edizioa

Ikastaroa abenduaren 1ean eta 2an Donostiako CRAJ egoitzan izango da, euskaraz. Izena emateko epea azaroaren 9tik 20ra zabalik.

Segunda edición del curso 'Prevención de la violencia en parejas adolescentes'

El curso en euskera, se celebrará los días 1 y 2 de diciembre en los locales del CRAJ en Donostia. El plazo de inscripción será del 9 al 20 de noviembre. 

 

Laburrak | Breves

 

 

Elkarrizketa Natalia Alonso Albercari 'Adimen emozionala jardunean: gazteekin harreman hobea izateko tresnak' ikastaroaren irakasleari. 

Entrevista a Natalia Alonso Alberca, profesora en el curso de 'Inteligencia emocional en acción: herramientas para una mejor relación con la juventud'.    

 
 

GEBen Dokumentazio Zentroa.
Irakurketa gida: adimen emozionala jardunean; gazteekin harreman hobea izateko tresnak. Hainbat baliabide, artikulu, monografia, tesi, web orriak, gaiaren inguruan.  

Centro de documentación del OVJ.
Guía de lectura: inteligencia emocional: herramientas para una mejor relación con la juventud. Puedes consultar artículos de revistas, monografías, tesis, recursos electrónicos...   

 
 

 

'Gazteen argazkiak 18'. Gazteen Argazkiak bildumaren txosten berri honek gazteek hainbat gai sozial eta politikoen aurrean dituzten iritzi eta jokabideak batzen ditu. 

'Retratos de juventud 18'. Este nuevo informe de la serie 'Retratos de Juventud' recoge la opinión y las actitudes de la juventud sobre un amplio abanico de temas sociales y políticos.

 
 

Datu base interaktiboa. Gazteen adierazleen azken edizioan datu-base interaktiboa ere badago, grafikoak eta mapak egin ahal izateko.

Base de datos interactivaEn la última edición de  'Indicadores de juventud' se puede acceder a una base de datos interactiva que permite elaborar gráficos y mapas.

 

2015eko hirugarren hiruhilekoan 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 26,7koa da.

La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años en el tercer trimestre de 2015 es del 26,7 %.

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu!

¿Quiéres recibir nuestro boletín?  Suscríbete!

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud y Deportes. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2015/10/29