Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2020ko apirila  
 

Azken berriak | Últimas novedades

#EsanNolaDaramazun inkesta. Txostenaren emaitzak

#EsanNolaDaramazun inkesta. Emaitzen txostena

3.482 gaztek erantzun diote #EsanNolaDaramazun inkestari, Gazteen Euskal Behatokiak koronabirusak eragindako konfinamenduari buruz egindako inkestari. Mila esker! Hona hemen txostena.

Encuesta #DinosComoLoLlevas. Informe final

3.482 jóvenes han respondido a #DinosComoLoLlevas, la encuesta del Observatorio Vasco de la Juventud sobre el confinamiento por coronavirus.Gracias! Informe final

Eider Goiburu

Ikerketa: 'Aurrera Begira 2019. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak'

Aurrera Begira ikerketak zazpi urte daramatza euskal gazteek oraina nola ikusten duten eta epe laburrean etorkizunerako dituzten itxaropenak zeintzuk diren aztertzen. Informazio gehiago

Investigación: 'Aurrera Begira 2019. Indicadores de expectativas juveniles'

La investigación Aurrera Begira analiza desde hace ya siete años cómo percibe la juventud vasca el presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo. Más información.

 

Laburrak | Breves

2020ko martxoan bildutako artikuluak eta dokumentuak on line

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan 2020ko martxoan bildutako artikuluak eta dokumentuak on line.

Selección de documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en marzo de 2020

 

Emaize

Apirilaren 17an, Gazte Informazioaren Europako Eguna ospatu dugu, "klima aldatu egiten da, egia ez" lelopean.

El 17 de abril se ha celebrado el Día Europeo de Información Juvenil, con el lema en el 2020 'El clima cambia, la verdad no'.

 

Urtarrileko liburuak

Seme-alabarik ez duten Euskadiko hamar gaztetik zazpik aita edo ama izan nahi dute etorkizunean. Etorkizunean aita edo ama izan nahi duten gazteek diote nahiko luketela lehen seme-alaba 29 urte dutenean izan.

Siete de cada diez jóvenes de Euskadi que no tienen hijas o hijos desean tenerlos en el futuro. Las personas jóvenes que desearían ser padres o madres algún día afirman que les gustaría tener su primer hijo o hija a los 29 años.

 

 

 

 

 

GEBren dokumentazio zentroko martxoko artikulu nabarmenak

GEBren dokumentazio zentroko martxoko artikulu nabarmenak:sexting-a; substantzien-alkoholaren kontsumoaren eta mendekotasun emozionalaren arteko harremana; hezkuntza-komunitatean konpetentzia emozionala bultzatu.

Artículos destacados en  marzo en el centro de documentación del OVJ: sexting en adolescentes; relación entre el consumo de sustancias y alcohol y la dependencia emocional; impulsar la competencia emocional en la escuela.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus