Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Fecha de publicacin: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2022ko otsaila  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza ikastaroa

'Gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntzan' ikastaroa

Ikastaroa hezitzaileei, kalehezitzaileei, gazteria teknikariei eta orokorrean gazteekin hezkuntza ez formalean lan egiten duten guztiei zuzenduta dago; Bilbon eta Donostian izango da martxoan zehar eta izena emateko epea otsailaren 16an irekiko da.

Curso: 'Estrategia de prevención de violencia sexista con juventud en educación'

Estas sesiones estarán dirigidas a trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud, educadores y educadoras sociales, profesionales de educación no formal. El curso será en Bilbao y Donostia en marzo y el plazo de inscripción se abre el 16 de febrero.

 

Eider Goiburu

Elkarrizketa

Elkarrizketa Eider Goibururekin, 'Gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza formal eta ez-formalean' ikastaroa emango duen teknikariarekin. Eider psikologo soziala, sexu-hezitzailea eta berdintasun-teknikaria da.

Entrevista

Entrevista con Eider Goiburu, técnica que impartirá el curso 'Estrategias de prevención de las violencias sexistas con jóvenes en educación formal y no formal'. Eider es psicóloga social, educadora sexual y técnica de igualdad.


 
 

Laburrak | Breves

Otsailak 11, Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko Eguna

Azken urteetan Euskadiko unibertsitateek eskaintzen dituzten zientzien adarreko graduetan emakume gehiago daude, gizonak baino. Otsailak 11, Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko Eguna.

En los últimos años la presencia femenina en los grados científicos que se ofertan en las universidades de Euskadi es superior a la masculina. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Euskadiko hamar gaztetik zazpi klima-aldaketarekin lotutako gaietan interesatuta daude

Euskadiko hamar gaztetik zazpi klima-aldaketarekin lotutako gaietan interesatuta daude. Hala ere, gutxiengoak soilik jarraitu zituen Glasgowen egin zen Klimaren Goi Bilerari buruzko berriak.

Siete de cada diez jóvenes de Euskadi se interesan por el cambio climático. Sin embargo, solo una minoría siguió las noticias de la Cumbre del Clima de 2021.

2022ko urtarrilaren 28a, Datuen Babesaren Eguna

Euskadin, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 87,6k sare sozialetan bere pribatutasuna bermatzeko neurriak hartzen ditu. 2022ko urtarrilaren 28a, Datuen Babesaren Eguna.

El 87,6 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años toma medidas para garantizar su privacidad en las redes sociales. 28 de enero de 2022, Día de la Protección de Datos. 

Behera egiten ari da seme-alabak izan nahi dituzten gazteen kopurua Euskadin

Behera egiten ari da seme-alabak izan nahi dituzten gazteen kopurua Euskadin. Seme-alabak nahi dituzten gazteek diote beren lehen seme-alaba 30 urterekin izan nahi dutela.

Desciende paulatinamente el número de jóvenes de Euskadi que quieren tener hijos o hijas. Las personas jóvenes que quieren ser padres o madres algún día afirman que les gustaría tener su primer hijo o hija a los 30 años. 

2022, Gazteriaren Europako Urtea

Euskadiko hiru gaztetik bik konfiantza dute Europar Batasunean (% 68). 2022, Gazteriaren Europako Urtea.

Dos de cada tres jóvenes de Euskadi confían en la Unión Europea (68 %). 2022, Año Europeo de la Juventud. 


Irakurketa gida gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza formal eta ez formalean

Irakurketa gida gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza formal eta ez formalean inguruan.

Guía de lectura sobre estrategias de prevención de violencia sexista con juventud en educación formal y no formal. 

 

Aniztasun funtzionalaren inguruko irakurketa gida eta elkarrizketa Amesten elkarteko teknikariekin

Aniztasun funtzionalaren inguruko irakurketa gida eta elkarrizketa Amesten elkarteko teknikariekin.

Guía de lectura acerca de la diversidad funcional y entrevista con personal técnico de Amesten sobre el tema. 

Gazteen indarkeriari buruzko bibliografia eta elkarrizketa Hilario Garrudorekin

Gazteen indarkeriari buruzko bibliografia eta elkarrizketa Hilario Garrudorekin, psikologo klinikoa eta psikoterapeuta.

Bibliografía sobre violencia juvenil y entrevista sobre el tema con Hilario Garrudo, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta.

 

 

 

 

 

 

2022ko urtarrilean gehitutako liburuak

Behatokiko dokumentazio zentrora 2022ko urtarrilean gehitutako liburuak. Liburu hauek kontsultan edo maileguan har daitezke dokumentazio zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan.

Relación de una selección de libros incorporados en enero al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Se pueden consultar y tomar en préstamo los libros en el Centro de Documentación o solicitarlos en préstamo interbibliotecario.

2022ko urtarrileko dokumentuak online

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan 2022ko urtarrilean bildutako dokumentuak online.

Selección de documentos online recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en enero de 2022.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus