Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2021eko apirila  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Txostena: Aurrera Begira 2020

Txostena: 'Aurrera Begira 2020. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak'

Pandemiak eragin handia izan du gazteen 2021erako aurreikuspenetan

Informe: 'Aurrera Begira 2020. Indicadores de expectativas juveniles'

La pandemia ha incidio de forma importante en las expectativas de la juventud para 2021

Ikastaroa: Zibersegurtasuna

Ikastaroa: 'Zibersegurtasuna: gure ekintzen erantzukizuna geure gain hartzeko erronka'

Aurrez aurreko ikastaro hau Bilbon izango da, GEBren egoitzan, maiatzaren 5ean, 12an eta 19an. Izena emateko epea 2021eko apirilaren 15etik 22ra.

Curso: 'Ciberseguridad o el reto de asumir la responsabilidad de nuestras acciones'

Este curso presencial lo haremos en Bilbao, en la sede del OVJ, los días 5, 12 y 19 mayo . El plazo de inscripción es del 15 al 22 de abril de 2021.

 

Elkarrizketa: Ane Martinez

Elkarrizketa: Ane Martínez Recio

'Pandemia bukatu ondoren, ziur asko, are larriagoak izango dira arrisku ezkutu batzuk, hala nola lineako iruzurrak, jazarpena, phisinga, nortasuna ordeztea eta abar'.

Entrevista: Ane Martínez Recio

'Probablemente, una vez acabada la pandemia, algunos de los peligros latentes se agudicen; estafas online, acoso, phising, suplantación de identidad, fakes, etc…'

 

 
Dokumentazio Zentroa

Dokumentazio Zentroa. Martxoko berriak

Centro de documentación. Novedades de marzo

 

Laburrak | Breves

Osasunaren Munduko Eguna

Apirilaren 7a, Osasunaren Munduko Eguna.

7 de abril, Día Mundial de la Salud.

 

Emakunde

Euskadiko gazte gehienek feministak direla diote.

La mayoría de la juventud vasca se considera feminista.

 

Seme-alabak izan nahi Euskadin

Behera egiten ari da seme-alabak izan nahi dituzten gazteen kopurua Euskadin.

Desciende paulatinamente el número de jóvenes de Euskadi que quieren tener hijos o hijas.

 

 

 

 

 

Irakurketa gida: zibersegurtasuna

Irakurketa gida zibersegurtasunaren inguruan: hainbat iturritatik bildutako estekak, gidak, eta ziberhiztegiak.

Guía de lectura relacionada con la ciberseguridad: compendio de enlaces, guías, novelas, ciberdiccionarios recopilados de diferentes fuentes.

Irakurketa gida: jolasaren pedagogia

Irakurketa gida jolasaren pedagogiaren inguruan.

Guía de lectura relacionada con la pedagogía del juego.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus