Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2019ko urria  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Tailerra: gizon nerabeekin berdintasun eta maskulinitatearen gaineko lana egiteko tresna pedagogikoak

Tailerra: 'Gizon nerabeekin berdintasun eta maskulinitatearen gaineko lana egiteko tresna pedagogikoak'

Tailerra Bilbon egingo dugu, GEBren egoitzan, 2019ko azaroaren 25ean. Izena emateko epea azaroaren 4tik 15era izango da. Informazio gehiago

Taller: 'Herramientas pedagógicas para el trabajo con adolescentes varones sobre igualdad y masculinidad'

El taller será en Bilbao, en la sede del OVJ el 25 de noviembre. El plazo de inscripción será del 4 al 15 de noviembre. Más información

Argitalpena: sare sozialak

Txostena: 'Euskadiko gazteak eta sare sozialak'

Txosten honetan Gazteen Euskal Behatokiak sare sozialei buruz burututako ikerketaren analisia eta emaitzak aurkezten dira. Ikerketa hori 2018ko azaroaren eta abenduaren bitartean Euskadi osoan egindako inkestetan oinarritzen da. Guztira, 15 eta 29 urte bitarteko 1512 gazte elkarrizketatu ziren telefonoz. Informazio gehiago

Estudio: 'La juventud de Euskadi y las redes sociales'

Este estudio se basa en una encuesta telefónica que el Observatorio Vasco de la Juventud llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2018 y en la que se entrevistó a 1512 jóvenes de Euskadi de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Más información

 

Ikastaroa

'Aniztasun sexualen arretan sakonduz: agerian jartzea eta sustapena' ikastaroan izena emateko epea zabalik dago

Ikastaroaren bi edizio egingo ditugu Bilbon, GEBren egoitzan, 2019ko azaroan; bata gazteleraz eta bestea euskaraz. Izena emateko epea urriaren 14tik 23ra izango da. Informazio gehiago

Abierto el plazo de inscripción en el curso: 'Profundizando en la atención a las diversidades sexuales: visibilización y promoción'

El curso tendrá dos ediciones, una en castellano y la otra en euskera, ambas en Bilbao, en la sede del OVJ en noviembre. El plazo de inscripción será del 14 al 23 de octubre. Más información

 
 

Laburrak | Breves

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan irailean bildutako artikuluak eta dokumentuak on line.

Selección de artículos y documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en septiembre.

 

GEBren dokumentazio zentroko artikulu nabarmenak: emakume gazteen aurkako indarkeriak; elikadura-nahasmenduak prebenitzea; gazteen eta pantailen arteko harremana.

Artículos destacados del centro de documentación del OVJ: violencia sexual contra las mujeres jóvenes; detección de los trastornos de la conducta alimentaria; los niños y adolescentes ante las pantallas.

 

Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 4,2 obesoak dira.

El 4,2 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años es obesa.

 

 

 

 

 

Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 8,3k iaz antsietate- edo depresio-arazoak izan zituztela diote. 

El 8,3 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años padeció algún problema de ansiedad y/o depresión el año pasado.

 

18 eta 29 urte bitarteko gazteak dira zinemara gehien doazenak.

La juventud de 18 a 29 años es el grupo de edad que más va al cine.

GEBren Dokumentazio Zentrora iritsitako azken liburuak. Gogorarazten dizuegu liburu hauek kontsultan edo maileguan har ditzakezuela behatokian edo eskatu liburutegien arteko maileguan zure liburutegian.

Relación de los  últimos libros incorporados al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Podéis consultar y tomar en préstamo los libros en el observatorio o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus