Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Fecha de publicacin: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2021eko urria  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Gazteak eta pandemia. Adituen begiradak

Ikerketa: 'Gazteak eta pandemia. Adituen begiradak'

Ikerketa honen helburua Covid19aren pandemiak gazteen bizitzari nola eragin dion ezagutzea da. Horretarako, hainbat arlotako espezialistei beren iritzia eskatu diegu, beren jakintza-esparruan pandemiak Euskadiko gazteengan izan duen eragina, etorkizunerako aurreikusten diren ondorioak, arazoak, erronkak edo aukerak.

Estudio: 'Jóvenes y pandemia. Miradas expertas'

Con este estudio se pretende conocer cómo ha incidido la pandemia de la Covid19 en la vida de las personas jóvenes. Para ello hemos solicitado a un grupo de personas especialistas en distintos ámbitos su opinión sobre cómo ha afectado la pandemia a la juventud de Euskadi y las consecuencias, problemas, retos u oportunidades que se prevén a futuro.

 

Elkarrizketa: Juan Manuel Feito Guerrero

Elkarrizketa: Juan Manuel Feito Guerrero

'Gaur egungo gazteek maskulinitate tradizional horren jokabide negatiboak errepikatzen jarraitzen dute?' Juan Manuel Feito Guerrero, gizon nerabeekin berdintasun eta maskulinitatearen inguruko mintegiko dinamizatzaileari elkarrizketa.

Entrevista: Juan Manuel Feito Guerrero

'¿Los jóvenes de hoy en día siguen repitiendo conductas negativas de esa masculinidad tradicional?'. Entrevista a Juan Manuel Feito Guerrero, dinamizador del taller ‘Herramientas pedagógicas para el trabajo con adolescentes varones sobre igualdad y masculinidad’.

 

 

Elkarrizketa: Juan Manuel Feito Guerrero

Txostena: 'La juventud vasca durante la pandemia. Monitorización online (marzo 2020 - mayo 2021)'

Txosten honek Euskadiko gazteei buruzko elkarrizketa digitalak pandemian izan duen bilakaera aztertu du eta komunikabide, sare eta bestelako kanal digitalek gazteei buruz eraiki dituzten irudia eta estereotipoak identifikatu ditu.

Informe: 'La juventud vasca durante la pandemia. Monitorización online (marzo 2020 - mayo 2021)

El informe analiza cómo ha evolucionado la conversación digital sobre las personas jóvenes de Euskadi a lo largo de la pandemia e identifica la imagen y los estereotipos que han construido los canales digitales sobre la juventud.

Dokumentazio Zentroa

Dokumentazio Zentroa. Azken berriak

Centro de documentación. Últimas novedades

Irakurketa gida: 'Gizon nerabeekin berdintasun eta maskulinitatearen gaineko lana egiteko tresna pedagogikoak'

  • Gida: liburuak, artikuluak, tesiak, elkarteak 

Guía de lectura: 'Herramientas pedagógicas para el trabajo con adolescentes varones sobre igualdad y masculinidad'

  • Guía: libros, articulos, tesis, asociaciones
 

Laburrak | Breves

Bideojokoak

Urriak 24, Klima-Aldaketaren aurkako Nazioarteko Eguna.

24 de octubre, Día internacional contra el Cambio Climático. 

Urriak 24, Liburutegien Nazioarteko Eguna.

24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas.

 

Euskadin, 2020an, pobrezia errealaren tasa 30 urtetik beherako gazteen artean % 6,0 zen.

En Euskadi, en 2020, la tasa de pobreza real de la juventud menor de 30 años era del 6,0 %.

 

Euskadiko hamar gaztetik bederatzi abortu libre eta borondatezkoaren alde daude.

Nueve de cada diez jóvenes de Euskadi están a favor del aborto libre y voluntario.

 

 

 

 

 

Gero eta Euskadiko gazte gehiago mugitzen dira egunero era jasangarrian.

Cada vez más jóvenes de Euskadi se desplazan a diario de forma sostenible.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus