Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Verano 2022ko uda  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Egilea: Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco

Agerraldia Eusko Legebiltzarrean

Agurtzane Llano: 'Gazteen Euskal Behatokiak aldian behin egiten dituen inkestek aukera ematen dute joerak ezagutzeko eta gure gazteen erronka eta beharrekin lotutako jarduerak diseinatzeko'.

Comparecencia en el Parlamento Vasco

Agurtzane Llano: 'La realización de periódicas encuestas por parte del Observatorio Vasco de la Juventud permite conocer tendencias y diseñar actuaciones relacionadas con los retos y necesidades de nuestra juventud'.

Egilea: Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco

Agerraldia Eusko Legebiltzarrean

Agurtzane Llano: 'EAEko gazteei zerbitzu eta prestazioen diseinuan parte hartzeko bide eman behar zaie eta emantzipatzeko adina murriztu behar da'.

Comparecencia en el Parlamento Vasco

Agurtzane Llano: 'Es preciso facilitar a la juventud vasca su participación en el diseño de servicios y prestaciones y reducir la edad de emancipación'.

 

Laburrak | Breves

Biztanleriaren Munduko eguna: Euskadiko biztanlerian % 14,2k 15-29 urte ditu.

Día Mundial de la Población: el 14,2 % de la población de Euskadi tiene entre 15 y 29 años.

Behatokiko dokumentazio zentroan 2022ko uztailean gehitutako liburuak. Liburu hauek kontsultan edo maileguan har daitezke Behatoriaren Dokumentazio zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan norberaren liburutegian.

Selección de libros incorporados en julio. Se pueden consultar y tomar en préstamo en el Centro de Documentación del Observatorio o solicitarlos en préstamo interbibliotecario.

Euskadiko gazteek uste dute gure kontsumo-ohiturak aldatu behar ditugula klima-aldaketaren kontra egin nahi badugu. Txostenaren emaitzak.

La juventud de Euskadi cree que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo si queremos actuar contra el cambio climáticoDatos del estudio.

 

Euskadiko gazteen iritziz, Europar Batasunak lehentasuna eman beharko lioke pobreziaren eta desberdintasun ekonomikoen kontra borrokatzeari, baita klima-aldaketaren kontra ekiteari ere. Txostenaren emaitzak. 

En opinión de la juventud de Euskadi, la Unión Europea debería dar prioridadluchar contra la pobreza y la desigualdad económica y contra el cambio climático. Datos del estudio.

 

Dokumentazio Zentroan azken hilabetean bildutako dokumentuak online: berdintasuna, migrazioak, indarkeria, jokoa, osasuna...eta beste gai batzuk.

Selección de documentos on line recopilados últimamente en el Centro de Documentación: igualdad, migraciones, violencia, juego, salud...y más temas.

 

 

 

 

 

Dokumentazio-zentroko ekainean nabarmendutako artikuluak: gazteen praktikak ikus-entzunezko komunikazioan; ARRAKASTA programa; errealitate trans* ak nerabezaroan.

Artículos destacados en junio del centro de documentación: prácticas juveniles en la comunicación audiovisual; programa ARRAKASTA; las realidades trans* en la adolescencia.

Euskadiko 15 eta 30 urte bitarteko gazteen % 63k uste du indarkeria homofoboa oso edo nahiko hedatuta dagoela euskal gazterian.

El 63 % de las personas de 15 a 30 años de Euskadi creen que la violencia homófoba está muy o bastante extendida entre la juventud vasca.

 

Gazteen Euskal Behatokiaren azken ikerketak eta argitalpenak.

Últimas  investigaciones y publicaciones del Observatorio Vasco de la Juventud.

Gazteen Euskal Behatokiko teknikariek uda ona opa dizuete. Irailean bueltan!

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus