Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Verano 2019ko uda  
 

Azken berriak | Últimas novedades

 

Ikastaroa

 

Ikastaroa: 'Gazteak eta teknologia: tsunami digitala surfeatuz'

Ikastaroa euskaraz izango da Bilbon, GEBren egoitzan 2019ko urriaren 1ean, 8an eta 15ean. Izena emateko epea 2019ko irailaren 9tik 20ra izango da. Informazio gehiago

Curso: 'Jóvenes y tecnología: surfeando el tsunami digital'

El curso será en euskara en Bilbao, en la sede del OVJ, los días 1, 8 y 15 de octubre de 2019. El plazo de inscripción es del 9 al 20 de septiembre de 2019. Más información

 
 

Laburrak | Breves

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan udan bildutako artikuluak eta dokumentuak on line.

Selección de artículos y documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en verano.

 

'Erotika 3.0: zibersexua, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan' ikastaroaren harira irakurketa gida.

Nueva guía de lectura relacionada con el curso 'Erotika 3.0, cuando en la pubertad el cibersexo, el sexting y la intimidad se transforma en pornografia'.

 

Euskadiko gazte gehienak eutanasiaren alde daude eta legez arautu beharko litzatekeela uste dute.

La mayoría de la juventud de Euskadi está a favor de la eutanasia y cree que debería regularse por ley.

 

 

Gazteen argazkiak 2018 txostenaren ondorioen artean, azpimarra daiteke gazteek interes gutxi dutela politikan eta politikak batez ere mesfidantza eragiten diela. 

Entre las conclusiones del estudio Retratos de juventud 2018 se destaca que el interés de la juventud vasca en la política es bajo y que la política les genera principalmente desconfianza.

 

Eusko Jaurlaritzak gazteen itzulera sustatu eta horien kontratazioa bultzatzen du, epe mugagabez kontratatzen den pertsonaren soldataren %50 ordaintzeko laguntzen bidez.

El Gobierno Vasco impulsa el retorno de jóvenes y estimula su contratación con ayudas que cubren el 50% del salario de la persona contratada indefinidamente.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus