Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2022ko apirila  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Txostena: Aurrera Begira 2021

Txostena: 'Aurrera Begira 2021. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak'

Informe: 'Aurrera Begira 2021. Indicadores de expectativas juveniles'

Ikastaroa: substantziarik gabeko adikzioak

Ikastaroa: 'Substantziarik gabeko adikzioen egungo egoera: ausazko jokoak eta kirol-apustuak'

Aurrez aurreko ikastaro hau Bilbon, maiatzaren 4an, 11an eta 18an eta Donostian maiatzaren 5ean, 12an eta 19an izango da. Izena emateko epea 2022ko apirilaren 1etik 10era.

Curso: 'Situación actual de las adicciones sin sustancia: juegos de azar y apuestas deportivas'

Este curso presencial lo haremos en Bilbao el 4, 11 y 18 de mayo y en Donostia el 5, 12 y 19 de mayo. El plazo de inscripción es del 1 al 10 de abril de 2022.

 

Elkarrizketa: Agurtzane Lllano

Elkarrizketa: Agurtzane Llano, Gazteria Zuzendaria

'Gazteriaren Lege berria gazteen egoera eraldatzeko palankadun legea da'. (Gazteberritik hartutako berria).

Entrevista: Agurtzane Llano, Directora de Juventud

‘Gazteriaren Lege berria gazteen egoera eraldatzeko palankadun legea da'. (Noticia en euskera procedente de la revista Gazteberri).

 
Ukrainako gerra

Euskadiko gazteen iritzia Ukrainako gerrari buruz

Euskadiko gazte gehienek interesa dute Ukrainako gerran (% 86,8). Euskadiko gazteen iritzia Ukrainako gerrari buruz.

Opinión de la juventud de Euskadi sobre la guerra en Ucrania 

La mayoría de la juventud de Euskadi está interesada por la guerra en Ucrania (86,8 %). Opinión de la juventud de Euskadi sobre la guerra en Ucrania.

 

Laburrak | Breves

Elkarrizketa: Estibaliz Ansotegi Guruziaga

Elkarrizketa: Estibaliz Ansotegi. 'Laburbilduz, atentzio handia ematen digun gauzetako bat da Interneten, jokoetan, bideojokoetan, sareetan eta abarretan gazteek ematen duten ordu-kopurua’. 

Entevista: Estibaliz Ansotegi. ' A modo de resumen, una de las cosas que nos sigue llamando mucho la atención es el número de horas que dedican las persona jovenes a internet, juegos, videojuegos, redes, etc.’

Gazteen 1. Euskal Legea

Martxoaren 26an sartu zen indarrean Gazteriaren 1. Euskal Legea.

El 26 de marzo entró en vigor la 1ª Ley Vasca de Juventud

 

Emakunde

Euskadiko emakume gazteen artean behera egin du beren fisikoarekiko gogobetetze-mailak. 

Desciende la satisfacción con su físico entre las mujeres jóvenes de Euskadi.

 

Seme-alabak izan nahi Euskadin

Irakurketa gida substantziarik gabeko adikzioen inguruan.

Guía de lectura sobre adicciones sin sustancia.

 

 

 

 

 

Martxoan erositako liburuak

Behatokiko dokumentazio zentroan 2022ko martxoan erositako liburuak. Liburu hauek kontsultan edo maileguan har daitezke Behatoriaren Dokumentazio zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan norberaren liburutegian.

Selección de libros incorporados en marzo. Se pueden consultar y tomar en préstamo en el Centro de Documentación del Observatorio o solicitarlos en préstamo interbibliotecario.

Auzolandegiak 2022

Auzolandegiak 2022. Apirilaren 1etik 26ra zabalik egongo da programan aurrez izena emateko epea. Aurten 14 urtetik gorako gazteek parte hartu ahal izango dute.

Campos devoluntariado juvenil 2022. Del 1 al 26 de abril estará abierto el plazo para preinscribirse en el programa. Este año podrán participar jóvenes a partir de 14 años.

 

Dokumentazio Zentroan 2022ko martxoan bildutako dokumentuak online: osasun mentala, migrazioak, indarkeria, berdintasuna...eta beste gai batzuk.

Selección de documentos on line recopilados en el Centro de Documentación en marzo de 2022: salud mental, migraciones, violencia, igualdad...y más temas.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus