Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatoriaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2019ko apirila  
 

Azken argitalpenak | Últimas publicaciones

 

Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa 2019

'Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa 2019'

Dokumentu (leiho berri batean irekitzen da) honen helburu nagusia da Euskadin bizi diren 15 eta 29 urte arteko pertsonen kolektiboari buruzko jakintzan sakontzea: egoera demografikoa, hezkuntza, enplegua, emantzipazioa eta etxebizitza, osasuna, gizarte-ekintza eta berdintasuna, parte-hartzea, aisia, kultura eta kirola. Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

'Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi 2019'

El objetivo principal del documento (leiho berri batean irekitzen da)  es profundizar en el conocimiento del colectivo de jóvenes que residen en Euskadi en relación a: el contexto demográfico, la educación, el empleo, la emancipación y la vivienda, la salud, la acción social y la igualdad, la participación, el ocio, la cultura y el deporte.. Más información (leiho berri batean irekitzen da)

 
Aurrera  Begira 2018

'Aurrera Begira: Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak'

Ikerketa hau (leiho berri batean irekitzen da) urtero  burutzen dugu helburu bikoitzarekin: alde batetik, Euskadiko gazteek nola antzematen duten oraina jakitea eta, bestetik, epe laburrean, zeintzuk diren beraien etorkizunerako aurreikuspenak ezagutzea. Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

'Aurrera Begira: Indicadores de expectativas juveniles'

Este estudio (leiho berri batean irekitzen da) viene realizándose anualmente desde 2013 con el objetivo de conocer cómo percibe la juventud vasca el presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo. Más información (leiho berri batean irekitzen da)

 

 

'Gazteen emantzipazioa Euskadin 2017'

Txosten honetan (leiho berri batean irekitzen da) emantzipazioari eta gazteek etxebizitza eskuratzeko egin behar duten bideari erreparatzen zaio honako gai hauekin: emantzipatzeko eragozpenak, alokatzea edo erostea nahiago izateko arrazoiak, bizikidetza ereduak, eta abar. Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

'La emancipación de la juventud en Euskadi 2017'

Esta investigación analiza las dificultades para la emancipación de las personas jóvenes y las preferencias en los modelos de acceso a la vivienda; se profundiza en las dificultades para la emancipación, las razones para preferir alquilar o comprar, los modelos de convivencia... Más información. (leiho berri batean irekitzen da)

 

'Gazteak eta enplegua Euskadin 2017'

Ikerketan (leiho berri batean irekitzen da)enpleguari buruzko hainbat arlo aztertu dira: gazteen lan-eskarmentua, nola hasten diren lan-munduan, zelako lan-baldintzak dituzten...baina ez da langileen egoera bakarrik analizatu, ikasten edo langabezian dauden gazteek dituzten egoerak eta lan-aurreikuspenak ere aztertu dira. Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

'Juventud y empleo en Euskadi 2017'

En este estudio (leiho berri batean irekitzen da)se analiza la experiencia laboral de la juventud, el acceso al trabajo, las características del empleo en cuanto a tipo de contrato y de jornada, el salario... y, también, la situación de quienes están estudiando o en paro y sus expectativas laborales.  Más información (leiho berri batean irekitzen da)

'Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2017'

Ikerketa honetan (leiho berri batean irekitzen da) azaltzen dira zer zailtasun dituzten soldatapeko gazteek etxebizitza bat eskuratzeko. Horretarako, etxebizitza eskuratzeak dakarren kostua erabiltzen da adierazle nagusi gisa. Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da).

'El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2017'

Este estudio (leiho berri batean irekitzen da) refleja las dificultades que tienen las personas jóvenes con un trabajo remunerado para acceder a la vivienda. Para ello se propone como principal indicador el coste de acceso a la vivienda. Más información (leiho berri batean irekitzen da).

 

Laburrak | Breves

'Europako Elkartasun Kidegoa' ikastaroan izena emateko epea zabalik. Ikastaroa Bilbon izango da ekainaren 4an, 5ean eta 6an. Izena emateko epea apirilaren 5etik maiatzaren 6ra.

Abierto el plazo de inscripción en el curso 'Cuerpo Europeo de la Solidaridad'. El curso será en Bilbao el 4, 5 y 6 de junio de 2019. El plazo de inscripción es del 5 de abril al 6 de mayo.

 

Izena emateko epea zabalik apirilaren 12ra arte 'Gazteak eta teknologia: tsunami digitala surfeatuz ikastaroan.

Abierto el plazo de inscripción hasta el 12 de abril en el curso 'Jóvenes y tecnología: surfeando el tsunami digital'.

 

Dokumentazio zentroaren berriak: artikuluen laburpenakerositako azken liburuak, bildutako artikuluak eta dokumentuak, aldizkarien aurkibideak.

Novedades del centro de Documentación: artículos destacadosúltimos libros incorporados, selección de artículos y documentos, índice de las revistas.

 

 

Euskadiko gazteek urte osoan udako ordutegia izatea nahiago dute.

La juventud vasca prefiere mantener el horario de verano todo el año.

 

Handitu egin da zeregin nagusia ikastea duten Euskadiko gazteen kopurua.

Se ha incrementado el número de jóvenes de Euskadi cuya ocupación principal es estudiar.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus