Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2017ko otsaila  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Tailerra: 'Indarkeria matxistaren prebentzioa. Beldur Barik programa'

Tailerraren hiru edizio egingo ditugu martxoan zehar, bi Bilbon eta bat Donostian. Izena emateko epea otsailaren 7ik 21era. Informazio gehiago.

Taller: 'Prevención de la violencia machista. Programa Beldur Barik'

El taller tendrá tres ediciones en el mes de marzo, dos en Bilbao y uno en Donostia. El plazo de inscripción será del 7 al 21 de febrero. Más información.

 

Elkarrizketa

Elkarrizketa EMAIZE Sexologia Zentroko Raúl Marcos Estradarekin, 'Erotika 2.0: zibersexoa, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan' ikastaroaren hezitzailearekin.

Entrevista

Entrevista a Raúl Marcos Estrada, de EMAIZE Centro Sexológico - Sexologia Zentroa que impartirá el curso de 'Erótica 2.0: cibersexo, sexting y la pornografización de la intimidad en la adolescencia'.

Elkarrizketa

Elkarrizketa 'Substantziarik gabeko adikzioak' ikastaroko ORTZADAReko formatzaileekin.

Entrevista

Entrevista a las formadoras de ORTZADAR que han impartido el curso 'Adicciones sin sustancia'  en Bilbao y Donostia.

 

Laburrak | Breves

2016ko urtea 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasaren beherapenarekin bukatu da.

2016 termina con un descenso de la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años.

 

Zibersexoa, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzeari buruzko bibliografia: aldizkarietako artikuluak, monografiak, baliabide elektronikoak. Gure dokumentazio zentroko irakurketa gida berria. Zenbait material MAILEGUAN eskaintzen dugu!

Bibliografía sobre cibersexo, sexting y erotismo en las redes sociales: revistas, monografías, recursos electrónicos. Nueva guía de lectura de nuestro centro de documentación. Si te interesa algún material solicítalo en PRÉSTAMO!

 

Euskadin 30 urtetik beherako hamar gaztetik zortzik nahi dute seme-alabak izatea noizbait.

'Ocho de cada diez jóvenes de Euskadi menores de 30 años desean tener hijos o hijas algún día.

 

 

Etxebizitza hartzearen kostuak behera egin du Euskadin eta Gipuzkoa lurralderik garestiena dirau gazteentzako. Datu gehiago 'Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2015' liburuan.

'Desciende el coste de acceso a la vivienda en Euskadi y Gipuzkoa sigue siendo el territorio más caro para la juventud.  Disponibles más datos en el estudio 'El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2015'.

 

Gazteen adierazleak 2015

Gazteen Adierazleak 2015 datu-base interaktiboa eskeintzen du, grafikoak eta mapak egin ahal izateko.

En Indicadores de juventud 2015 se puede acceder a una base de datos interactiva que permite elaborar gráficos y mapas.

 

2017ko prestakuntza-planaren logoa

Gazteen Euskal Behatokiaren prestakuntza-plana 2017rako. Ikastaroen datak zehaztuta.

Plan de formación del Observatorio Vasco de la Juventud para el año 2017. Actualización de las fechas de los cursos.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2017/02/06