Gaztedoc logo handiasare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2017ko ekaina  
 

Azken berriak | Novedades

 

Europa Helmuga - Gida 2017

 

'Europa Helmuga Gida 2017'

Begira eta azter itzazu aukerak eta baliabideak Europan! bidai bat prestatu, hizkuntzak ikasi, lana bilatu beste herrialdeetan, beka bat eskatu, gazteen arteko trukeak egin, titulazio bat konbalidatu edo europar curriculuma prestatu.

'Guía Destino Europa 2017'

¡Explora posibilidades y recursos en Europa! prepara un viaje, aprende idiomas, encuentra un trabajo en otro país, pide una beca, participa en un intercambio juvenil, convalida una titulación o prepara tu currículo europeo. 

 

Gazte-Planaren eraginaren ebaluazioa eta Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa

Gazte-Planaren eraginaren ebaluazioa eta Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa

Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte-Planaren iraunaldia amaitu ondoren, Gazteen Euskal Behatokiak Gazte-Planaren eraginaren ebaluazioa egin du. Bestalde, Gazte-Plan berria burutzen laguntzeko, Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa egin dugu. 

Informes de evaluación y diagnóstico de la juventud de Euskadi

Finalizada la vigencia del III Gazte Plana del Gobierno Vasco, el Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado la Evaluación de impacto. Por otro lado, de cara a la elaboración del nuevo Gazte Plana, se ha realizado un Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi.

 

Laburrak | Breves

Euskadiko hiru gaztetik bat atzerrira joan da ikastera, lan egitera, ikertzera edota boluntario-lanak egitera

Euskadiko hiru gaztetik bat atzerrira joan da ikastera, lan egitera, ikertzera edota boluntario-lanak egitera.

Una de cada tres personas jóvenes de Euskadi ha salido al extranjero a estudiar, trabajar, investigar o hacer labores de voluntariado.

Lorena Fernández: 'Gazteek zu EZ zauden sareak dituzte gustuko'

Lorena Fernandezen artikulua, (Deustuko Unibertsitateko Nortasun Digitaleko zuzendaria bera): 'Gazteek zu EZ zauden sareak dituzte gustuko'.

Artículo de Lorena Fernández (Directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto): 'A las personas jóvenes les gustan las redes donde NO estés tú'.

 

Natalia Alonso: adimen emozionala

'Adimen emozional ona izatea erlazionatuta dago pertsonen arteko harremana eta errendimendu hobea izatearekin'. Elkarrizketa Natalia Alonsorekin.

'Tener una buena Inteligencia Emocional se relaciona con mejores relaciones interpersonales'. Entrevista a Natalia Alonso.

 

Dokumentazio zentrora iritsitako azken liburuak

GEBren Dokumentazio Zentrora iritsitako azken liburuakGogorarazten dizuegu liburu hauek kontsultan edo maileguan har ditzakezuela gure Dokumentazio-Gunean edo eskatu liburutegien arteko maileguan zure liburutegian.

Relación de los últimos libros incorporados al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Os recordamos que podéis consultar y tomar en préstamo los libros en nuestro Centro de Documentación o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca.

Ingurumena

Ingurumenaren zaintzari lotutako jokabideek bilakaera positiboa izan dute Euskadiko gazteen artean.

Los comportamientos respetuosos con el medio ambiente evolucionan positivamente entre las personas jóvenes de Euskadi.

 

Euskadi independente izatea

Hiru gaztetik bik Euskadi independiente izatea nahiko lukete baina bakarrik gazteen herenak uste du hori posible izango dela etorkizunean. 

Dos de cada tres jóvenes desean la independencia de Euskadi pero solo un tercio de la juventud cree que será posible en el futuro.

 

Auzolandegiak

Plaza hutsak Euskadiko Auzolandegiak programan.

Plazas libres en Campos de Trabajo en Euskadi. 

 estatistikak
argitalpenak
zure iritzia
dokumentazio zentroa
formazioa
Zure Iritzia
Tu opinión
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
GEBren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2017/06/14