Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Verano 2021eko uda  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Ikastaroa: Sormena eta talde-lanerako teknikak

Ikastaroa: 'Sormena eta talde-lanerako teknikak'

Aurrez aurreko ikastaroa izango da Bilbon, GEBren egoitzan, urriaren 6an, 13an eta 20an. Izena emateko epea 2021eko irailaren 14tik 23ra.

Curso: 'Creatividad y técnicas de trabajo en grupo'

Será un curso presencial en Bilbao, en la sede del OVJ, el 6, 13 y 20 de octubre . El plazo de inscripción es del 14 al 23  de septiembre de 2021.

 

Elkarrizketa: Raul Garçia Piñeiro

Elkarrizketa: Raul Garçia Piñeiro

'Sormena etorzkizuneko gaitasunik eskatuenetariko bat izango da. Raul Garcia Piñeiro, Sacodejuegos sortzaileari, esperientzia ludikoen sortzaileari, ingurune pedagogikoetako aholkulariari eta sormenarekin eta pedagogia ludikoarekin lotutako alderdien hezitzaileari egindako elkarrizketa.

Entrevista: Raul Garçia Piñeiro

'La creatividad va a ser una de las capacidades más demandadas del futuro'. Entrevista a Raúl García Piñeiro, fundador de Sacodejuegos, creador de experiencias lúdicas, consultor en entornos pedagógicos y formador en aspectos relacionados con la creatividad y la pedagogía lúdica.

 

 
Dokumentazio Zentroa

Dokumentazio Zentroa. Udako berriak

Centro de documentación. Novedades de verano

Irakurketa gida: 'Sormena eta talde-lanerako teknikak'

Guía de lectura: 'Creatividad y técnicas de trabajo en grupo'

 

Laburrak | Breves

Bideojokoak

Bideojokoen erabilera handitu da Euskadiko gazteen artean, batez ere mutilen artean.

Aumenta el uso de videojuegos entre la juventud de Euskadi, especialmente entre los hombres jóvenes. 

Euskal gazteria ondoen definitzen duen ezaugarria, bere iritziz, ondo prestatuta egotea da.

La cualidad que mejor define a la juventud vasca, en su propia opinión, es estar bien formada.

 

Euskadiko biztanle gazteen ehunekoa, oro har, % 13,8 da.

El porcentaje de la población joven en el conjunto de la población de Euskadi es del 13,8 %.

 

Euskadiko 20 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiak baino gehiagok funtzionario izatea pentsatu du.

Más de la mitad de la juventud de Euskadi de 20 a 29 años se ha planteado ser funcionaria.

 

 

 

 

 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko lau ikasletik hiruk uste dute ikasketak bukatzen dituztenean segur aski edo agian bere formazioari lotutako lana aurkituko dutela.

Tres de cada cuatro estudiantes de Euskadi de entre 15 y 29 años creen que es muy o bastante probable que cuando acaben sus estudios encuentren un trabajo relacionado con su formación.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus