Dokumentazioa

Dokumentazioa

GARRANTZITSUA: Ez da beharrezkoa dokumentu hauek guztiak lortzea.

Eskaera betetzean, baimena eman dezakezu Eusko Jaurlaritzak orrialde honetako "Eusko Jaurlaritzak lor dezakeen dokumentazioa" atalean adierazitako dokumentuak lor ditzan.

Dokumentuen formatua: PDF artxiboak edo argazki edo irudi bat izan daitezke.

Documentación

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Nahitaez aurkeztu beharreko dokumentazioa

ALOKAIRUAN BIZITZEN ARI ZARELA EDO ETXEBIZITZA BAT EROSI DUZULA EGIAZTATZEKO:

ALOKAIRUA EDO HIPOTEKA-MAILEGUA EDO PERTSONALA BANKUAREN BIDEZ ORDAINTZEN DUZULA EGIAZTATZEKO:

Alokairuaren edo hipotekaren edo mailegu pertsonalaren azken ordainketaren (hilekoa) egiaztagiria; banku-transferentzia, Bizum, ordainketa elektroniko…bidez ordainduta. Ordainketa agindu duen pertsona zaren aldetik, zure datuak jaso beharko dira, baita onuradunaren datuak, ordaindutako zenbatekoa, ordaindutako ordainketa-hilabetea eta urtea, eta kontu-zenbakia ere. Ez da onartuko eskudirutan ordaindu izanaren egiaztagiririk.

LAGUNTZA JASOKO ZENUKEEN KONTU-ZENBAKIARI ALTA EMATEKO ETA ERREGISTRATZEKO:

Ordainketak kudeatzeko Hirugarrenen Erregistroan oraindik inskribatuta ez bazaude, alta eman behar duzu:

  • Eskabidea aurrez aurre aurkezten baduzu: Hirugarrenen alta-agiria bete eta sinatu.
  • Eskaera telematikoki egiten baduzu: eskabidearen formularioan alta emateko esteka duzu.

OHIKO ETXEBIZITZAZ BESTELAKO ETXEBIZITZA BATEN TITULARRA EZ ZARELA EGIAZTATZEKO

Kokapen-oharra. Estatu-mailako ziurtagiria, gehienez ere 3 hilabeteko antzinatasunarekin, nota hori ematen denetik aurrera.

Internet bidez eskatu ahal izateko, beharrezkoa da NAN elektronikoa edo bestelako ziurtagiri elektroniko bat. Jabetza Erregistroko edozein bulegotan ere eska daiteke aurrez aurre.

  • Errentamenduaren kasuan, eskatzailea etxebizitzaren titularra ez dela egiaztatzen duen ziurtagiria, Jabetza Erregistroaren Indizeen Zerbituzak emana. 
  • Salerosketaren kasuan, Jabetza Erregistroko Indizeen Zerbitzuak emandako ziurtagiria, titularrak dituen etxebizitzak egiaztatzen dituena. 

Baldin eta etxebizitza baten titularra bazara eta ezin baduzu erabili Dekretuan ezarritakoaren arabera, beharrezko dokumentuekin egiaztatzeko eskatuko dizugu.

2023ko EKITALDIKO DIRU-SARRERAK EGIAZTATZEKO

Laguntza eskatzeko unean errenta-aitorpenik egin ez bada eta/edo foru ogasunetatik lortzen diren aurreko ekitaldiaren datu fiskalak eskuragarri ez badaude, eskabidea egiten den unean atal honetan ezarritako diru-sarreren mugak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira (nominak, 10T, bestelako diru-sarreren egiaztagiriak, etab.).

Eusko Jaurlaritzak lor dezakeen dokumentazioa

25 ETA 29 URTE BITARTEAN DITUZULA EGIAZTATZEKO

NAN edo AIZ.

URTEBETEZ ERROLDATUTA EDO AZKEN 10 URTEETAN GUTXIENEZ 3 URTE JARRAIAN ERROLDATUTA DARAMATZAZULA EGIAZTATZEKO, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN.

Egon zaren etxebizitzen erroldatze-ziurtagiri historikoa (EAEko edozein udalerritan).

URTEAN 3.000 EUROTIK GORAKO ETA 28.000 EUROTIK BEHERAKO (BANAKAKO AITORPENA) EDO 34.000 EUROTIK BEHERAKO (BATERAKO AITORPENA) DIRU-SARRERAK DITUZULA EGIAZTATZEKO

Errenta-aitorpena egin baduzu:

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena.
  • Kotizaziopekoak ez diren prestazioen ziurtagiria (balitu).

Errenta-aitorpenik egin ez baduzu:

  • PFEZ atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua),
  • Lan-bizitzaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emana.
  • Zerga-administrazio eskudunak emandako errenta-ziurtagiria edo zuzenbidean onartutako antzeko beste edozein agiri.

75.000 EUROTIK GORAKO ONDASUN, ESKUBIDE EDO AKTIBO FINANTZARIORIK EZ DUZULA EGIAZTATZEKO (OHIKO ETXEBIZITZA KENDUTA).

Foru-ogasunen ondare-mailaren ziurtagiria.

ALOKATUTAKO EDO EROSITAKO ETXEBIZITZA (LAGUNTZA ESKATU NAHI DUZUNAREN GAIN) ZURE OHIKO BIZILEKU IRAUNKORRA DELA EGIAZTATZEKO

Etxebizitza horren errolda-ziurtagiria.

Erantzukizunpeko adierazpenak

Declaraciones responsables


Erantzukizunpeko adierazpena da eskabidea egiten den unean adieraztea interesdunak, bere erantzukizunpean, ezarritako baldintzak bete egiten dituela , hori egiaztatzen duen dokumentazioa baduela, eskatzen zaionean Administrazioaren esku jarriko duela, eta aurreko betebeharrak betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen duela aitorpen edo jardun horri dagokion aldian.

GARRANTZITSUA: Ez da beharrezkoa erantzukizunpeko adierazpenaren dokumentuak prestatzea. Eskaera-eredua betetzen duzunean, paragrafo bakoitza klikatu/onartu beharko duzu.