Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatoriaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Fecha de publicacin: 

Gaztedoc buletinaGorostia
  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2023ko abendua  
 

Azken berriak | Novedades

 

2024ko prestakuntza-planaren aurrerapena

 

2024ko prestakuntza-planaren aurrerapena

Urtarrilaren 12an ekingo diegu 2024ko prestakuntza-planaren jarduerei Gasteizen antolatu dugun Agenda 2030 eta Garapen Jasangarrirako Helburuen inguruko ikastaroarekin. Aurten antolatutako ikastaroetan 309 profesionalek hartu dute parte. ESKERRIK ASKO DENOI!

Avance del plan de formación para 2024

Iniciamos el 12 de enero las actividades enmarcadas en el Plan de formación 2024 con un curso en Vitoria-Gasteiz sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2023 309 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi!

 
GAZ: emantzipaziorako zerbitzua

Zer da Emantzipa Programa?

Hilean 300 euroko laguntza zuzena 25-29 urteko gazteen emantzipazioa laguntzeko, biak barne. 2024ko otsailetik aurrera eskatu ahal izango da laguntza.

¿Qué es el Programa Emantzipa?

Una ayuda directa de 300 eurso al mes para apoyar la emancipación de personas jóvenes entre 25 y 29 años, ambos incluidos. Se podrá solicitar a partir de febrero de 2024.

 

 

Dokumentazio zentroko bildumak 2023an


Dokumentazio zentroko 2023ko bildumak

  • Nabarmendutako laburpenak, hiru artikulu hilabete bakoitzeko.
  • Artikuluak, dokumentuak, tesiak eta abar on line, gaiez sailkatuta.

Recopilatorio del centro de documentación en 2023

  • Resumenes destacados, tres artículos por mes
  • Artículos, documentos, tesis on line clasificados por temas
 
 

Laburrak | Breves

Gazteen iritzi eta jarreren bilduma 2023an

Euskadiko gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Gazteen Euskal Behatokiak egindako datu estatistikoen analisiak 2023ko urtean.

Recopilación de opiniones y actitudes  de la juventud de Euskadi: análisis de datos estadísticos que ha realizado el OVJ en el 2023.

Euskadin bizi diren atzerrian jaiotako gazteen erdiak baino gehixeagok diote noizbait diskriminatuta sentitu direla Euskadin beren jaioterriagatik

Euskadin bizi diren atzerrian jaiotako gazteen erdiak baino gehixeagok diote noizbait diskriminatuta sentitu direla Euskadin beren jaioterriagatik (% 53,3).

Algo más de la mitad de la juventud nacida en el extranjero que reside en Euskadi dice haberse sentido discriminada alguna vez en Euskadi debido a su origen (53,3 %).

Gaurkotasuneko hainbat gai

Euskadiko lau gaztetik hiruk interes handia edo nahiko handia dute klima-aldaketaren inguruan. Azaroan, online inkesta batean, Euskadiko 15-29 urte bitarteko 1.701 gazteri galdetu zitzaien gaurkotasuneko hainbat gaitan interesa ote zuten.

Tres de cada cuatro jóvenes de Euskadi muestran mucho o bastante interés en el cambio climático. En noviembre se preguntó en una encuesta online a 1.701 personas jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años por su interés en distintas cuestiones de actualidad.

Migranteen Nazioarteko Eguna

Abenduak 18, Migranteen Nazioarteko Eguna. Euskadin atzerriko nazionalitatea duten ia 50.000 gazte bizi dira, gazte guztiekiko % 15 dira.

18 de diciembre, Día Internacional de la Persona Migrante. En Euskadi viven casi 50.000 jóvenes de nacionalidad extranjera, que suponen el 15 % del total de jóvenes.

GaztePanel

GEBk 15 eta 34 urte bitarteko pertsona guztiak animatzen ditu GaztePanelean parte hartzera, Euskadiko gazteen egoerari eta iritziei buruzko informazio eguneratua jasotzeko.

El OVJ anima a todas las personas entre 15 y 34 años a formar parte del GaztePanel con el fin de recoger información actualizada sobre la situación y las opiniones de la juventud de Euskadi.

Ikerketak eta argitalpenak 2023an

Gazteria Zuzendaritzaren ikerketak eta argitalpenak 2023an.

Investigaciones y estudios de la Dirección de Juventud en 2023.

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako lankidetza proiektuak aurkezteko deialdia

Convocatoria para presentar proyectos de cooperación al programa Juventud Vasca Cooperante.

Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna

Abenduak 5, Boluntariotzaren Nazioarteko EgunaEJko Gazteria Zuzendaritzak boluntariotzako bi programa ditu: Euskadiko Gazteak Lankidetzan eta Auzolandegiak. 

5 de diciembre, Día Internacional del VoluntariadoLa Dirección de Juventud del GV cuenta con dos programas de voluntariado: Juventud Vasca Cooperante y Campos de Voluntariado Juvenil (Auzolandegiak).

Euskararen Nazioarteko Eguna

Handitu da lagunekin euskaraz hitzegiten duten gazteen kopurua, baina oraindik bakarrik Gipuzkoan osatzen du gehiengoa. 

2023ko Euskararen Nazioarteko Egunerako adierazpen instituzionala.

Declaración institucional para el Día Internacional del Euskera 2023.

Azaroak 25, Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna

Azaroak 25, Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna. Euskadiko emakume gazteek bizi duten egoerari buruzko adierazle batzuk aztergai. 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Análisis de algunos indicadores de la situación que viven las mujeres jóvenes en Euskadi.

Dokumentazio zentroan 2023an erositako liburuen hautapena

Behatokiko dokumentazio zentroan 2023an erositako liburuen hautapenahauek maileguan har daitezke gure lokalean, edota eska daitezke Euskal Herriko liburutegietan. Liburu hauek eta gehiago LIBURUBILA webgunean aurki daitezke.

Selección de libros adquiridos en el centro de documentación del Observatorio en 2023. Se pueden tomar en préstamo en nuestra sede y también en las bibliotecas de Euskadi. Estos y más libros se pueden buscar en la web LIBURUBILA.

 

Zientzia astea 2023

Zientziek biltzen dute euskal unibertsitateetan matrikulatutako gazteen ehuneko txikiena, % 6,3 baino ez. Zientzia astea 2023.

Las ciencias agrupan el menor porcentaje de personas jóvenes matriculadas en las universidades vascas, apenas un 6,3 %. Zientzia astea 2023.

 

Gazteen Euskal Behatokiak 2023an antolatu dituen ikastaroetako irakasleei egindako elkarrizketen bilduma

Gazteen Euskal Behatokiak 2023an antolatu dituen ikastaroetako irakasleei egindako elkarrizketen bilduma.

Recopilación de las  entrevistas realizadas a las y los profesores de los cursos que ha organizado el OVJ en 2023.

 

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 12,8 da 2023ko hirugarren hiruhilekoan

 

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 12,8 da 2023ko hirugarren hiruhilekoan.

La tasa de paro de la juventud vasca de 16 a 29 años en el tercer trimestre de 2023 es del 12,8 %.

 
GEBren egindako irakurketa gidak 2023an

GEBren dokumentazio zentroan egindako irakurketa gidak 2023an. Jorratutako gaiak: maskulinitatea, ondoeza emozionala, pornografia, indarkeria sexista...

Guías de lectura hechas en el 2023 en el centro de documentación del OVJ. Temas tratados: masculinidades, ansiedad emocional, pornografia, violencia sexista...

Euskadin, 2022an, pobrezia errealaren tasa 30 urtetik beherako gazteen artean % 4,8 zen

Euskadin, 2022an, pobrezia errealaren tasa 30 urtetik beherako gazteen artean % 4,8 zen.

En Euskadi, en 2022, la tasa de pobreza real de la juventud menor de 30 años era del 4,8 %.

2023ko gabonak

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiko teknikariok urte berri zoriontsua opa dizuegu.

El equipo del Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2024.

 Estatistikak
Argitalpenak
Zure iritzia
Dokumentazio zentroa
Prestakuntza
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZAko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus helbidean. 

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, PRESIDENCIA, Dirección de Servicios (Calle Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz) o gaztebehatokia@euskadi.eus