Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatoriaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

Gaztedoc buletina
  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2024ko ekaina  
 

Azken berriak | Novedades

Gazteen adierazleak 2023

Txostena: 'Gazteen adierazleak. Euskadiko gazteen panorama 2023'

Ikerketa honek 115 adierazleri buruzko informazioa du, 9 ataletan banatuta. Ikerketa honetako adierazle guztiek sexuaren arabera bereizitako informazioa eskaintzen dute, eta kasu batzuetan baita bost urteko adin-taldeen arabera ere.  

Informe: 'Indicadores de juventud. Panorama de la juventud 2023'

Esta investigación contiene información referente a 115 indicadores, divididos en 9 apartados. Todos los indicadores de esta investigación ofrecen información desagregada por sexo y en algunos casos también por grupos de edad quinquenales.

 

Ikastaroa: gatazkak kudeatzea

Ikastaroa: Gatazken ebazpena eta negoziazioa pertsona gazteekiko gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzean

Ikastaroa bi hiriburuetan egingo dugu; Gasteizen urriaren 8an, 15ean eta 22an; Bilbon urriaren 10ean, 17an eta 24an. Informazio gehiago.

Curso: Resolución de conflictos y negociación en la intervención socioeducativa con personas jóvenes 

El curso se impartirá en Vitoria-Gasteiz los días 8, 15 y 22 de octubre y en Bilbao los días 10, 17 y 24Más información.

 
 

Laburrak | Breves

2024ko maiatzeko liburuak

Gazteen Euskal Behatokiko dokumentazio zentroko 2024ko maiatzean gehitutako liburuak. Gazteen Euskal Behatokiko liburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen (EIPSn) dago eta liburuak sareko liburutegietara bidali ditzakegu. Horretarako, zure liburutegira joan eta bertatik nahi duzun liburua ekartzeko eska dezakezu.

Selección de libros incorporados en mayo al fondo del Centro de Documentación del OVJ que está integrado en la Red de Lectura Pública de Euskadi (RLPE) y podemos enviar los libros a cualquier biblioteca de la red. Puedes acudir a tu biblioteca y solicitar que te enviemos allí el libro que desees.

Ingurumenaren Mundu eguna

Ekainaren 5ean Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzen dela eta, Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen kontsumo jasangarriko ohiturei buruzko datuak aurkezten ditu, eta horretarako 2023an egindako inkesta batean jasotako emaitzetan oinarritzen da. 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos sobre los hábitos de consumo sostenible de las personas de 15 a 29 años de Euskadi recogidos en una encuesta en 2023.

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen okupazio-tasa % 44,5era igo da eta langabezia-tasa % 10,8ra jaitsi da 2023ko laugarren hiruhilekoan.

Gazteen Euskal Behatokiak GaztePaneleko kide izatera animatzen zaitu.

El Observatorio Vasco de la Juventud te anima a formar parte del GaztePanel.

2024ko maiatzean nabarmendutako artikuluak

2024ko maiatzean nabarmendutako artikuluak: Finantza-hezkuntza gazteen artean; Adiskidetasuna, elkarrekiko laguntza-sareak eta gazte-aktibismoak; Gizonen eta emakumeen helduaroko sarrera.

Artículos destacados en mayo de 2024: Educación Financiera en la población joven; Amistad, redes de apoyo mutuo y activismos juveniles; la entrada en la vida adulta de hombres y mujeres.

Maiatzaren 1a. Langileen eguna

Maiatzaren 1a, langileen eguna. Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen okupazio-tasa 2024ko lehenengo hiruhilekoan % 44,6 da, azken hamarkadako altuena.

1 de mayo. Día de las personas trabajadoras. La tasa de ocupación de la juventud de Euskadi de 16 a 29 años en el primer trimestre de 2024 es del 44,6 %, la más alta de la última década.

 Estatistikak
Argitalpenak
Zure iritzia
Dokumentazio zentroa
Prestakuntza
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZAko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus helbidean. 

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, PRESIDENCIA, Dirección de Servicios (Calle Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz) o gaztebehatokia@euskadi.eus