Gaztedoc logo handiasare sozialak

Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2018ko urria

Laburrak | Breves

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa  % 15etik behera mantentzen da 2018ko hirugarren hiruhilekoan baina Euskadiko gazteen  jarduera-tasak % 50etik behera jarraitzen du.

La tasa de paro de la juventud vasca de 16 a 29 años se mantiene por debajo del 15 % en el tercer trimestre de 2018 pero la tasa de actividad de la juventud vasca sigue por debajo del 50 %.

'Gazteek helduengandik bereizitako esparruak bilatzen dituzte, eta horregatik 'migratzen' dira erraztasun osoz. Elkarrizketa Naiara Pérez de Villarrealekin 'Sare sozialak eta gazteak' ikastaroaren formatzailea.

'Los y las jóvenes buscan espacios diferenciados de las personas adultas por lo que 'migran' con bastante facilidad'. Entrevista a Naiara Pérez de Villarreal formadora del curso 'Redes sociales y juventud'.

Euskadiko gazteen % 8,1 pobrezia-egoeran daude. Urriak 17a, Pobreziaren kontrako Nazioarteko Eguna.

El 8,1 % de la juventud de Euskadi etá en situación de pobreza. 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Aurten antolatu ditugun ikastaroetan 221 profesionalek hartu dute parte. ESKERRIK ASKO DENOI!

A lo largo del 2018 221 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi! 

Euskadiko nekazaritzako ustiategi guztietatik % 1ean bakarrik titularra 35 urtetik beherako emakume gaztea daUrriak 15a, Landa Eremuko Emakumeen Nazioarteko eguna. 

Sólo en el 1 % de las explotaciones agrarias de Euskadi la titular es una mujer de menos de 35 años. 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres rurales.

Gure dokumentazio zentroan ikus ditzakezu, besteak beste, aldizkarien artikulu nabarmenak, azken hilabetean bildutako artikuluak eta dokumentuak eta gazteria eta sare sozialen inguruko bibliografia.

Centro de documentación: artículos destacados de revistasselección de los últimos documentos recopilados y bibliografía sobre juventud y redes sociales.

Euskadin 18 eta 24 urte bitarteko gazteen garai aurreko eskola-uztea % 5,4koa izan da 2017an.

La tasa de abandono escolar prematuro de la población de 18 a 24 años de Euskadi desciende hasta el 5,4% en 2017.

Gazteen Euskal Behatokiak bere Estatistika atala eguneratu du eta 5 adierazle berri gehitu ditu Lana eta Egoera Ekonomikoa atalean.

El OVJ ha actualizado el apartado de Estadísticas en su página web con 5 nuevos indicadores en el apartado de Empleo y Situación económica.

16 eta 34 urte bitarteko gazteek pairatu zituzten Euskadin 2017an gertatutako lan-istripuen % 24a. Azken urtean Euskadin gazteen lan-istripuek % 3 gora egin zuten.

En 2017 el 24 % de los accidentes laborales en Euskadi correspondió a personas de 16 a 34 años. En el último año los accidentes laborales de las personas jóvenes de Euskadi han aumentado un 3 %.

 estatistikak

argitalpenak

zure iritzia

dokumentazio zentroa

formazioa

Dokumentazio zentroa
Centro de Documentación

Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?

GEBren logoa

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus helbidean.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o en gaztebehatokia@euskadi.eus.

 

Azken eguneratzea: 2018/10/24