Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatoriaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

Gaztedoc buletina
  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2024ko otsaila  
 

Azken berriak | Novedades

 

Ikastaroa: Nola landu dezakegu hezkidetza gaur egungo testuinguruan?

Ikastaroa: Nola landu dezakegu hezkidetza gaur egungo testuinguruan? 

Pedagogia feministen ekarpenak jarrera erreakzionarioen aurrean

Ikastaroa martxoaren 4an, 11n eta 18an Gasteizen izango da eta martxoaren 6an,13an eta 20an Bilbon. Izena emateko epea otsailaren 6tik 20ra zabalik

Curso: ¿Cómo podemos trabajar la coeducación en el contexto actual? 

Aportaciones de las pedagogías feministas frente a actitudes reaccionarias

El curso se impartirá en Vitoria-Gasteiz los días 4, 11 y 18 de marzo y en Bilbao los días 6, 13 y 20 de marzo. El plazo de inscripción abierto del 6 al 20 de febrero.

 
Ikerketa: Aurrera Begira 2023

Ikerketa: 'Aurrera Begira 2023. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak'

Aurrera Begira ikerketak hamaika urte daramatza aztertzen nola hautematen duen euskal gazteriak oraina eta zeintzuk diren etorkizuneko aurreikuspenak epe laburrean.

Investigación: 'Aurrera Begira 2023. Indicadores de expectativas juveniles'

La investigación Aurrera Begira analiza desde hace ya once años cómo percibe la juventud vasca el presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo. 

 

 

Eider Goiburu gizarte psikologo, sexu hezitzaile eta berdintasun teknikariarekin


Eider Goiburu, gizarte psikologo, sexu hezitzaile eta berdintasun teknikariarekin elkarrizketa

Nola landu dezakegu hezkidetza gaur egungo testuinguruan? Pedagogia feministen ekarpenak jarrera erreakzionarioen aurrean.

Entrevista con Eider Goiburu, psicóloga social, educadora sexual y técnica de igualdad

¿Cómo podemos trabajar la coeducación en el contexto actual? Aportaciones de las pedagogías feministas frente a actitudes reaccionarias. 

 
 

Laburrak | Breves

Ikerketak eta argitalpenak 2023an

Soldatapeko gazteen aldi baterako enplegu-tasak behera egin du, ia hamar puntu, 2022tik 2023ra eta % 50en azpitik dago.

La tasa de temporalidad de la juventud asalariada desciende casi diez puntos de 2022 a 2023 y se sitúa por debajo del 50%.

Ikerketak eta argitalpenak 2023an

Irakurketa gida. Nola landu dezakegu hezkidetza gaur egungo testuinguruan? Pedagogia feministen ekarpenak jarrera erreakzionarioen aurrean. Bibliografia: liburuak, gidak, protokoloak, artikuluak, podcasta, webguneak…

Guía de lectura. ¿Cómo podemos trabajar la coeducación en el contexto actual? Aportaciones de las pedagogías feministas frente a actitudes reaccionarias. Bibliografía: libros, guías, protocolos, artículos, sitios web…

Gazteok, atrebentziaz! Euskadiko gazteen aldeko ituna, gazteekin eta gazteentzat.

Gazteok, atrebentziaz! Euskadiko gazteen aldeko ituna, gazteekin eta gazteentzat. 5.598 gaztek hartu dute parte online kontsultan, itunak jaso beharko lituzkeen gaiak zehazteko.

Gazteok, atrebentziaz! Pacto DE, CON y POR la juventud de Euskadi. 5.598 jóvenes han participado en la consulta online para delimitar los temas que debería incluir el pacto.

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen okupazio-tasa % 44,5era igo da eta langabezia-tasa % 10,8ra jaitsi da 2023ko laugarren hiruhilekoan.

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen okupazio-tasa % 44,5era igo da eta langabezia-tasa % 10,8ra jaitsi da 2023ko laugarren hiruhilekoan.

La tasa de ocupación de la juventud vasca de 16 a 29 años alcanza el 44,5 % en el cuarto trimestre de 2023 y la tasa de paro en ese mismo trimestre desciende al 10,8 %.

Emantzipa programa

191/2023 Dekretua, abenduaren 26koa, gazteen emantzipaziorako Emantzipa Programaren laguntzak arautzen dituena. Gazteen emantzipazioa bultzatzeko laguntza berria otsailaren 20tik aurrera eskatu ahal izango da.

Decreto 191/2023, de 26 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al Programa Emantzipa de emancipación juvenil. La ayuda podrá solicitarse desde el 20 de febrero de 2024.

Buru-nahamenduak eta portaera-nahasmenduak ospitalizazioen laugarren arrazoi nagusia izan ziren 15-29 urteko gazteen artean 2021ean.

Buru-nahamenduak eta portaera-nahasmenduak ospitalizazioen laugarren arrazoi nagusia izan ziren 15-29 urteko gazteen artean 2021ean.

Los trastornos mentales y del comportamiento supusieron la cuarta causa principal de hospitalización de la juventud de 15 a 29 años en 2021.

Euskadiko 15-29 urteko emakumeek beren adineko gizonek baino neurri handiagoan salatzen dute gazteak izateagatik diskriminatuta sentitu direla

Euskadiko 15-29 urteko emakumeek beren adineko gizonek baino neurri handiagoan salatzen dute gazteak izateagatik diskriminatuta sentitu direla.

Las mujeres de 15 a 29 años denuncian en mayor medida que los hombres de su edad haberse sentido discriminadas por ser jóvenes.

Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2022

Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2022. Txostenean aztertzen da zenbat kostatzen zaion, teorian, soldatapeko 18 eta 34 urte bitarteko gazte bati bere kabuz emantzipatzea, etxebizitza erosten badu zein alokatzen badu.

El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2022. El informe analiza cuánto le cuesta, teóricamente, a una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años emanciparse sola, bien sea comprando la vivienda o alquilándola.

urtarrilean katalogora gehitutako liburuak

Gazteen Euskal Behatokiko dokumentazio zentroko 2024ko urtarrilean katalogora gehitutako liburuak.

Selección de libros incorporados al fondo del Centro de Documentación del OVJ en enero.

Bullying eta ciberbullying tailerreko hezitzaileei elkarrizketa

Bullying eta ciberbullying tailerreko heziltzaileei elkarrizketa: 'Gizarteak gero eta kontzientziatuago dirudi gai honen garrantziaz, ezta?

Entrevista a las formadoras del taller sobre bullying y ciberbullying: 'La sociedad parece cada vez más concienciada sobre la importancia de este tema, ¿no es así?'.

Dokumentazio zentroa

Gure Dokumentazio Zentroa, gune espezializatua da eta bere helburua gazteriaren alorrarekin zerikusia daukan dokumentazioa jaso eta hedatzea da. Hona hemen urtarrileko berriak

Nuestro Centro de Documentación es un centro especializado cuyo objetivo es recopilar y difundir la documentación relacionada con el ámbito de la juventud. Noticias de enero.

 Estatistikak
Argitalpenak
Zure iritzia
Dokumentazio zentroa
Prestakuntza
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZAko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus helbidean. 

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, PRESIDENCIA, Dirección de Servicios (Calle Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz) o gaztebehatokia@euskadi.eus